آموزش زمانها در گرامر زبان انگلیسی

آموزش زمان ها در انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد . به طور کلی در آموزش زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد : زمان حال – زمان گذشته – زمان آینده . هر زمان دارای چهار حالت ساده – استمراری – کامل و کامل استمراری می باشد . زمانهای اصلی ، زمانهای واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را . با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک ، می توان گفت که در زبان انگلیسی ، ۱۲ زمان به طریق زیر وجود دارد :

زمانهای آیندهزمانهای گذشتهزمانهای حال
آینده ساده ( مستقبل ساده )گذشته ساده ( ماضی ساده )حال ساده ( مضارع )
آینده استمراریگذشته استمراریحال استمراری
آینده کاملگذشته کامل ( ماضی بعید )حال کامل ( ماضی نقلی )
آینده کامل استمراریگذشته کامل استمراریحال کامل استمراری

زمان حال ساده     simple present tense
طرز ساختن : ( مصدر بدون to ) شکل ساده فعل + فاعل

زمان حال استمراری    present continuous tense
طرز ساختن : شکل ing دار فعل اصلی + am / is / are + فاعل

زمان حال کامل ( ماضی نقلی )     present perfect tense
طرز ساختن : ( قسمت سوم فعل اصلی ) اسم مفعول + has / have + فاعل

زمان حال کامل استمراری     present perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + has / have been + فعل ing دار

زمان گذشته ساده یا مطلق      simple past tense
طرز ساختن : ( قسمت دوم ) زمان گذشته فعل + فاعل

زمان گذشته استمراری ( ماضی استمراری ) past continuous tense
طرز ساختن : فاعل + was / were + فعل با ing

زمان گذشته کامل ( ماضی بعید )     past perfect tense
طرز ساختن : ( قسمت سوم فعل ) اسم مفعول + had + فاعل

زمان گذشته کامل استمراری     past perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + had + فعل با ing

زمان آینده کامل استمراری    future perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + have + will / shall + فعل با ing

زمان آینده کامل       future perfect tense
طرز ساختن : فاعل + have + will / shall + اسم مفعول فعل

زمان آینده استمراری          future continuous tense
طرز ساختن : فاعل + be + will / shall + فعل با ing

زمان آینده ساده            simple future tense
طرز ساختن : فاعل + will / shall + فعل بدون مصدر to

زمان گذشته کامل استمراری       past perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + had + فعل با ing

صرف فعل در ۱۶ زمان انگلیسی

حال ساده             I take

حال استمراری        I am taking

ماضی نقلی ( حال کامل )        I have taken

ماضی نقلی استمراری ( حال کامل استمراری )          I have been taking

آینده ساده                 I will take

آینده استمراری           I will be taking

آینده کامل                I will have taken

آینده کامل استمراری        I will have been taking

آینده در گذشته                 I would take

آینده در گذشته استمراری      I would be taking

آینده در گذشته کامل              I would have been taking

آینده در گذشته – کامل            I would have taken

گذشته ساده                   I took

گذشته استمراری              I was taking

ماضی بعید – گذشته کامل            I had taken

گذشته کامل استمراری                 I had been taking

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست