آموزش زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل ( ماضی نقلی )

این زمان برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، به کار برده می شود .
فاعل   +    ( have  /  has )    +   قسمت سوم فعل      +        مفعول        +        ادامه جمله
مثال  :   I have studied English since 1990
طرز ساختن حال کامل : ماضی نقلی یا حال کامل هر فعل را با زمان حال ساده فعل ( have ) و برای سوم شخص مفرد ( has ) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند . I have visited
طرز منفی و سوالی کردن حال کامل : چون این زمان همیشه با افعال کمکی ( have ) و یا ( has ) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ( not ) را گذاشته و برای سوالی کردن ( have / has ) را به اول جمله می آوریم . دقت کنید که در سوالی و منفی ، فعل اصلی به حالت ساده تبدیل نمی شود . مثال :  Have you eaten Lazania ? Q
I have not won the game . N
طریقه شناختن حال کامل ( سه طریق ) :
۱ – اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگر جمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است و اگر عملی در گذشته انجام شده و آن عمل یا اثرش تا به امروز وجود دارد از حال کامل استفاده می کنیم و یا برای بیان تجربیات از زمان حال کامل استفاده می شود .
مثال : I have been to Austria
۲ – اگر عملی در گذشته چند مرتبه تکرار شده باشد یعنی اگر در آخر جمله کلمه ( times مرتبه ها ) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین است برای قیود this week  –  twice   –   this year
مثال :  I have seen that girl three times
I have worked hard this week
۳ – اگر قبل از زمان گذشته یکی از دو حرف اضافه since و یا for به کار رفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است . فرق بین since و for در این است که since به مبدا زمان اشاره می کند و for به طول زمان .
مثال : The factory has been here since the 1970 s
We have lived in this apartment for 19 years
تذکر : کلمه since به معنی از ، همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالیکه ever since  در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد . همچنین اگر بعد از since جمله ای به صورت گذشته نوشته شود ، در این صورت since حرف ربط خواهد شد .
She has worked in library since 1359
She saw his father in 1360 and has been happy ever since
کلمات already ( تاکنون ، قبلا ) ، still ( هنوز ) ، yet ( تا به حال ) ، up to now ( تا به حال ) ، so far ( تاکنون ) و recently ( اخیرا ) را می توان با این زمان به کار برد .حتما دقت کنید که کلمه for با یک ” طول مدت و دوره ” و کلمه since با یک ” مقطع زمانی ” به کار می رود . البته کلمات just , already , و yet هم از علائم مشخصه ماضی نقلی هستند .از already در جملات مثبت و از yet در جملات منفی و پرسشی استفاده می شود .
مثال : I have not done my homework yet
I have just eaten Hamberger for two times
I have already gone to Ski
قیود always ( همیشه ) و never ( هرگز ) و ever ( تاکنون ) را نیز با این زمان می توان به کار برد . محل آنها بین فعل اصلی و کمکی است .
بهترین فیلمی است که تاکنون دیده ام .                                                This is the best film I have ever seen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست