آموزشگاه ها و اساتید محترم زبان های خارجی می توانند به صورت رایگان اطلاعات کامل خود را در بانک اطلاعاتی سایت درج کنند


آموزشگاه های زبان های خارجی  —  مدرسان و اساتید زبان های خارجی (تدریس خصوصی زبان)


  • 3 مشخه زیر فقط مربوط به نام مدیریت آموزشگاه ها، تلفن و ایمیل ایشان بوده و این سه گزینه در سایت درج نخواهد شد.
  • نام موسسه / آموزشگاه/ مدرس
  • شما می توانید در چند جمله، درباره موسسه یا شخص خودتان توضیحاتی را ارئه نمائید، که می تواند در خصوص زرومه، سوابق کاری و .... باشد
  • دوره های آموزش و یا کلاس های که توسط شما برگزار و ارائه می شود را به صورت کامل بنویسید
فهرست